เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 415 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard | 448 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) สำหรับนักสร้างสุข มทร.สุวรรณภูมิ | 417 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ รอบ 3 ปี 6 เดือน | 381 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva | 435 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การสร้างห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse spatial และวิธีการสร้างสื่อแบบ AR แบบง่ายๆ | 433 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ | 431 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ | 431 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การเรียนรู้ Microsoft Form | 432 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : จัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams และ Classtime | 379 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 368 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข | 380 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 339 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล | 363 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รองรับอุตสาหกรรม | 360 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน “การถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลและการจัดทำรายงานเสนอมหาวิทยาลัย” | 390 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 388 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ | 546 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 425 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : อบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 | 361 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) | 515 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวส. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 455 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 | 592 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการกิจจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | 434 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 405 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Laravel framework : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 405 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 | 391 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office | 436 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการติดตั้งโปรแกรม WPS | 344 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 421 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | 434 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | 454 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น | 465 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับ | 454 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการรับงานบริการวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการสร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | 404 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผล ประปีการศึกษา 2564 | 444 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads” | 487 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Web application framework ด้วย ASP.NET" | 474 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา | 579 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) | 443 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วย OBS | 454 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับสนับสนุนโสตทัสนูปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา | 408 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ Motion Graphic and Data Visualization for Presentation เพื่อการนำเสนอสื่ออย่างสร้างสรรค์ | 461 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการสร้างวีดิโอในแอพพลิเคชัน TIKTOK และการเผยแพร่คลิปช่อง YOUTUBE | 406 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างคลิปวิดิโอและเผยแพร่คลิปผ่านสื่อโซเชียล | 380 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 | 408 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 | 573 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ | 432 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อธิการบดี พบบริหารและบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี | 424 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 450 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ