เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ทรัพยากรบุคคล

1. สถิติการมาปฏิบัติงาน

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

2.1 การลา
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 • ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
 • ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 • ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยวันเวลาการทำงาน หลักเกณฑ์การลาของลูกจ้าง พ.ศ. 2561
 • ซักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการลา
แบบฟอร์มการลา
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบใบลาพักผ่อน
 • แบบใบลาอุปสมบท
 • แบบใบลาไปต่างประเทศ
 • แบบใบขอยกเลิกวันลา
2.2 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสิการต่างๆ
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตามประเพณี พ.ศ. 2562
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตามประเพณี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ.2562
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
  • แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย (สคต.01)
  • แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย (สคต.02)
  • แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย (สคต.03)
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2559
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 แบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
2.3 การศึกษาต่อ
 • ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
 • ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการไปศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2563
 • เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 [ไฟล์Word]
 • แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ
2.4 สวัสดิการอื่นๆ
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติ
 • แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอทำบัตรประจำตัวใหม่
 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (แบบ ขร.01)
 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (แบบ ขร.02)
 • เอกสารแนบหนังสือผ่านสิทธิธนาคารออมสิน กรณีมีผู้ค้ำประกัน
 • แบบขอรับเงินทดแทน
 • หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน


4,075 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 0 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
 • ปีนี้ : 0 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ