Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567

 

 

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม  นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประกอบด้วย นายทวี ศรีบุศย์ดี นายเดชชัย สิงหนาท ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล อาจารย์อภิชาติ โชคเหรียญสุขชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี อาจารย์วศกร ไตรพัฒน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย ด้านบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม ด้านวิทยบริการ อาจารย์วิชัย นระมาตย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจตุพร ระเวงจิตร์ และนายวิทยา ปานเพชร เพื่อพิจารณาวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ภาพ: อภิสิทธิ์ เรียบเรียง: จุรีพร  จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 9 ก.พ. 2567


70 ครั้ง