Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัลครั้งที่ 1/2567

 

 

ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัลครั้งที่ 1/2567       

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2567 โดยการประชุมครั้งนี้มีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาโปรแกรมสำหรับโรงพิมพ์ดิจิทัล(ร่าง) หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงความพร้อมในการจัดตั้งและดำเนินกิจการฯ สำหรับการจัดตั้งโรงพิมพ์ดิจิทัลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ตำราทางวิชาการในรูปแบบดิจิทัลของบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมบางปะอิน ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรอยุธยา หันตรา

   

ภาพ: อภิสิทธิ์  เรียบเรียง: จุรีพร จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ผู้เขียน : ผกาแก้ว
เผยแพร่เมื่อ 4 เม.ย. 2567


52 ครั้ง