เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ความเสี่ยง รุ่น 3)

  

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ความเสี่ยง รุ่น 3)

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.1–บส.5) การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามแนวทาง ว 64 ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 42 คน

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ: สำนักวิทยบริการฯ เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

 

 Tag : #adminis

94 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ