Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566

     วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ / ข้อมูล / เรียบเรียง : ทรงวุฒิ  จัดทำ : จุรีพร  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / จุร
เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2566


84 ครั้ง