Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมคณะทำงานระบบ RUS MOOC ครั้งที่ 2/2567  

  

 

ประชุมคณะทำงานระบบ RUS MOOC ครั้งที่ 2/2567      

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย จัดประชุมคณะทำงานระบบRUS MOOC ภายใต้โครงการอบรมการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่โรงรับผู้ใช้งานจำนวนมาก (RUS MOOC) การประชุมดังกล่าวมีการติดตามความคืบหน้าในการสร้างระบบฯกระบวนการขอเปิดรายวิชารวมไปถึงความพร้อมในการจัดอบรมการใช้งาน แก่บุคลากรสายวิชาการมทร.สุวรรณภูมิ โดยมีอาจารย์วศกร ไตรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้างาน บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมบางปะอิน ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรอยุธยา หันตรา

   

ภาพ: อภิสิทธิ์  เรียบเรียง: จุรีพร จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ผู้เขียน : ผกาแก้ว
เผยแพร่เมื่อ 4 เม.ย. 2567


53 ครั้ง