Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมหลักสูตรข้อความตอบกลับอัตโนมัติด้วย LINE Official Account

 

 

อบรมหลักสูตรข้อความตอบกลับอัตโนมัติด้วย LINE Official Account

     งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรข้อความตอบกลับอัตโนมัติด้วย LINE Official Account ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยมี ผศ.ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ซึ่งมีทีมวิทยากรในการบรรยาย ได้แก่ นางสาวผกาแก้ว บุญวาส นักวิชาการศึกษา นางสาวมุทิตา มาทมูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สวสส./สวสว.  เรียบเรียง : ผกาแก้ว  จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / ผกา
เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2566


102 ครั้ง