เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะกรรมการประจำสำนัก

กรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
 
 
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
 
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
 
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

 1,268 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ