Email: arit@rmutsb.ac.th

มอบรางวัล โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด

 

มอบรางวัล โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด

    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การประกวดโปสเตอร์อินโฟกราฟิกแนะนำการใช้บริการห้องสมุด กิจกรรมที่ 2 การประกวดภาพถ่ายมุมโปรด ณ ห้องสมุดของเรา และกิจกรรมที่ 3 สุดยอดผู้ใช้บริการหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยจัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ / ข้อมูล / จัดทำ : จุรีพร  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / จุร
เผยแพร่เมื่อ 30 พ.ย. 2566


86 ครั้ง