เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บัญชี รุ่น 2)

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บัญชี รุ่น 2)

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา และการปรับปรุงรายการบัญชี ตามความเห็น สตง. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS)” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เข้าใจและดำเนินการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) สามารถบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ สำหรับเตรียมนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 24 คน

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ: สำนักวิทยบริการฯ เรียบเรียง: สิทธิชัย จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพรTag : #adminis

78 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ