Email: arit@rmutsb.ac.th

การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)

 

 

การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในระบบราชการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

    ภาพ: สวส เรียบเรียง: จุรีพร จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ผู้เขียน : ผกาแก้ว
เผยแพร่เมื่อ 2 เม.ย. 2567


54 ครั้ง