Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวส. 9 ราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7)

 

 

 

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวส. 9 ราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7)

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย อาจารย์วิชัย นระมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม  อาจารย์วศกร ไตรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7) โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ของบุคลากร ในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 9 แห่ง ทั้งนี้กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเพื่อยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรดิจิทัล " หัวข้อ "Technology Update" และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ: สวส./มทร.ตะวันออก เรียบเรียง: จุรีพร/ผกาแก้ว  จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 4 มี.ค. 2567


139 ครั้ง