Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมประชุมการจัดสรรพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี


ร่วมประชุมการจัดสรรพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

                อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุม การจัดสรรพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เพื่อบริหารจัดการและเป็นแนวทางการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจาศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : อภิเษก   ข้อมูล : รัชตะ   เรียบเรียง : รัชตะ   จัดทำ : รัชตะ   บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ97 ครั้ง