Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าร่วมใจจิตอาสาพัฒนาชุมชน


 

โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าร่วมใจจิตอาสาพัฒนาชุมชน

    เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้อาจารย์วิชัย นระมาตย์ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วย อาจารย์วศกร ไตรพัฒน์ นายพันธฤทธื์ พุ่มจำปา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร หัวหน้าสำนักงานของศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร่วมปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าร่วมใจจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานความสัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และชุมชน ณ ห้องเรียนสาขาตะเพินคี่ โรงเรียนบ้านกล้วย จ.สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ / ข้อมูล : พันธฤทธิ์  เรียบเรียง / จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / ผกา
เผยแพร่เมื่อ 25 ม.ค. 2567


70 ครั้ง