Email: arit@rmutsb.ac.th

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

 

 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา
2565

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดร.เอกชัย เนาวนิช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี จาก มทร.รัตนโกสินทร์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา กรรมการ และอาจารย์ ดร.จิรวัช เพริดพริ้ง กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 


                                        ภาพ : สมัย  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

 

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 24 ก.ค. 2566


273 ครั้ง