Email: arit@rmutsb.ac.th

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม

      

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม

   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายพันธฤทธื์ พุ่มจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อทักษะการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ และระบบ Google AI โดยเป็นการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมเป็นกิจกรรมในรายวิชาสารสนเทศในงานโรงแรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 2 อาคาร 22 มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : จิระวุฒิ ศศ.  ข้อมูล / เรียบเรียง : พันธฤทธิ์  จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / ผกา
เผยแพร่เมื่อ 25 ม.ค. 2567


74 ครั้ง