เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การใช้จ่ายเงินสะสม การช่วยเหลือประชาชน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119 ตามระเบียบใหม่ และเทคนิคการทำหน้าที่คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราภรณ์ แสงชา เป็นวิทยากร ที่มีความรู้ความชำนาญและเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นหลัก มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 คน

 

ภาพ: สำนักวิทยบริการฯ เรียบเรียง: สิทธิชัย จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

 Tag : #adminisข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


93 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ