เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์
รองอธิการบดี

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย
รองผู้อำนวยการ
 
อาจารย์วิชัย นระมาตย์
รองผู้อำนวยการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม
รองผู้อำนวยการ
 

นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 


นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

 


นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ
หัวหน้างานวิทยบริการ

 


นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

 


นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์
หัวหน้างานสำนักงานของศูนย์นนทบุรี

 


นายจตุพร ระเวงจิตร์
หัวหน้างานสำนักงานของ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

นายวิทยา ปานเพชร
หัวหน้างานสำนักงานของศูนย์สุพรรณบุรี
 

 7,747 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ