เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.1–บส.5) การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามแนวทาง ว 64 ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด” รุ่นที่ 5 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนวรัตน์ ศรีไพบูลย์ และส.อ.ณัฐธชนพงศ์ เปียวงษ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2567 ณ ห้องมิตรพันธ์ ชั้น 1 โรงแรงราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญมีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 20 คน

 

ภาพ: สวส  เรียบเรียง: จุรีพร จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพรTag : #adminisข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


82 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ