Email: arit@rmutsb.ac.th

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพระราชทานนาม“ราชมงคล”

 

 

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพระราชทานนาม“ราชมงคล”

            วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม อาจารย์วิชัย นระมาตย์ หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ: พรชัย/นาวิน  ข้อมูล: เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง: เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ: เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ: ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ย. 2566


205 ครั้ง