Email: arit@rmutsb.ac.th

บริการซ่อมบำรุงติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับ การเรียนการสอน

 

บริการซ่อมบำรุงติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอน

                วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับการเรียนการสอน ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐวัฒน์ เขาแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายประภาส บุญเสมอกุล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการฯ

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์ เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์ จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์ บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / เบ็
เผยแพร่เมื่อ 15 ส.ค. 2566


299 ครั้ง