การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน


193 ครั้ง