Email: arit@rmutsb.ac.th

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน


909 ครั้ง