Email: arit@rmutsb.ac.th

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA)

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA)

              ผศ.ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี และ ดร.เอกชัย เนาวนิช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA) ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เผยแพร่ข้อมูลวิจัยบนเครือข่ายการศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มสมาชิก เพื่อร่วมกันสรรหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ ๆ ที่ทันสมัย           

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ค. 2566


266 ครั้ง