Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

               เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมรับมอบงานจากคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชุดเก่า (วาระปี 2562 -2566) ประกอบด้วย ดร.เอกชัย เนาวนิช, ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล, อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย, ดร.วารุณี กรุดพันธ์ และหัวหน้างาน เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการบริหารงานต่อไป ณ ห้องประชุมบางปะอิน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ย. 2566


220 ครั้ง