Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรม AI for Education by Microsoft

 

 

โครงการอบรม AI for Education by Microsoft

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม AI for Education by Microsoft มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก บริษัทลานนาคอม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ:อภิสิทธิ์ เรียบเรียง:จุรีพร จัดทำ:ผกาแก้ว บรรณาธิการ:จุรีพร

ผู้เขียน : ผกาแก้ว
เผยแพร่เมื่อ 26 มี.ค. 2567


87 ครั้ง