เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการค้นหาข้อมูล : adminis
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม ฯ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แผนการดำเนินการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีทำบุญตักบาตรวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เนื่องใน วันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ศูนย์นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมหารืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมทบทวนขอบเขตภาระงาน (Job Summary) และทบทวนข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงาน ในรูปแบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การประชุมทบทวนคำชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เหลือจ่าย) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย “กิจกรรมประกวด แนวปฏิบัติที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนินเปิดอาคาร “เลิศสรรพวิทย์” ครั้งที่ 2/2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีบวงสรวงอาคารบูรณะมงคล และพิธีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รองอธิการบดีพบปะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมพิธีรับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การใช้โมเดล พยากรณ์งบประมาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงาน | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) สำหรับนักสร้างสุข มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 699 ปี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดตลาดราชมงคล เสริมทักษะนักศึกษา สร้างรายได้สู่ชุมชน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence ; EdPEx) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบเกียรติบัตร “แม่ดีเด่น” ประจาปีพุทธศักราข 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพระราชทานนาม“ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช” | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทบพิตร | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ” | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 19 ปี | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าร่วมใจจิตอาสาพัฒนาชุมชน | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวส. 9 ราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7) | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ความเสี่ยง รุ่น 2) | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ความเสี่ยง รุ่น 1) | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บัญชี รุ่น 2) | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ความเสี่ยง รุ่น 3) | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บรรยายให้ความรู้ "ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์" | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ใต้ กรุงเทพมหานคร | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม AI for Education by Microsoft | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บรรยาย เรื่อง AI for Education | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัลครั้งที่ 1/2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานระบบ RUS MOOC ครั้งที่ 2/2567   | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)ฯ” | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การใช้จ่ายเงินสะสม การช่วยเหลือประชาชน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119ฯ” | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมให้การต้อนรับสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ