Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

 

 

โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ :
กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

          เมื่อวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 ดร.เอกชัย เนาวนิช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยนางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและนายสิทธิชัย บุญสนิท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมพิธีถวายพระพรโดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สมัย/มทร.สุวรรณภูมิ ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ146 ครั้ง