Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

 

 

ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการด้านวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของห้องสมุด การบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์ สนับสนุนให้มีการพัฒนาและการนำผลงานวิชาการ งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา รวมทั้งเป็นคลังความรู้เพื่อการเข้าถึงและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ: สำนักวิทยบริการฯ เรียบเรียง: ส้มลิ้ม  จัดทำ: เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ: ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 19 ม.ค. 2567


73 ครั้ง