เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)ฯ”

     

                   

สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)ฯ”

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา และการปรับปรุงรายการบัญชี ตามความเห็น สตง.ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และดำเนินการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) สามารถบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ สำหรับเตรียมนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยได้รับเกียรติจากนางกรอบแก้ว เหมทานนท์ เป็นวิทยากร และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ มอบหมายให้นายสิทธิชัย บุญสนิท ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2567 ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 คน

 

ภาพ: สำนักวิทยบริการฯ เรียบเรียง: สิทธิชัย จัดทำ: จุรีพร บรรณาธิการ: จุรีพร

 Tag : #adminisข้อมูลจาก : จุรีพร


140 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ