เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การใช้จ่ายเงินสะสม การช่วยเหลือประชาชน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119ฯ”

 

 

สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การใช้จ่ายเงินสะสม การช่วยเหลือประชาชน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การใช้จ่ายเงินสะสม การช่วยเหลือประชาชน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119 ตามระเบียบใหม่ และเทคนิคการทำหน้าที่คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นหลัก มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากนางสาววราภรณ์ แสงชา เป็นวิทยากร และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ต แอนสปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 27 คน

 

ภาพ: สำนักวิทยบริการฯ เรียบเรียง: สิทธิชัย จัดทำ: จุรีพร บรรณาธิการ: จุรีพรTag : #adminisข้อมูลจาก : จุรีพร


85 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ