เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการค้นหาข้อมูล : suphanburi
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมร่วมใจทำบุญใส่บาตร ถวายพระราชกุศล ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ปราชญ์ แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมเรื่องเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สุพรรณบุรี       | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการทำบุญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมเปิด ศูนย์พัฒนาวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อธิการบดี พบบริหารและบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads” | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการกิจจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การเรียนรู้ Microsoft Form | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) และ (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับ การเรียนการสอน | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพระราชทานนาม“ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช” | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรสร้างโบร์ชัวร์หรือแผ่นพับด้วย Adobe InDesign | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ” | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 19 ปี | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวส. 9 ราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7) | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EMERALD เพื่อการสืบค้นและแนะนำการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคความรู้เบื้องต้นและการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม AI for Education by Microsoft | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรเรื่องง่าย ๆ กับการสร้างเว็บไชต์ขายสินค้าออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Sway | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ