Email: arit@rmutsb.ac.th

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign

 

 

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign เพื่อให้บุคลกรผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign โดยมี นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายกรันต์ สรหงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายพรชัย จันทร์น้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  และนางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
                                 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : พรชัย/เบ็ญจวรรณ์ ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ค. 2566


255 ครั้ง