Email: arit@rmutsb.ac.th

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์      

           เมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและ การทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร “การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ได้ โดยมี นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนายกรันต์ สรหงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการ โสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : พรชัย/กรันต์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง :เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์299 ครั้ง