Email: arit@rmutsb.ac.th

อธิการบดี พบบริหารและบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี

อธิการบดี พบบริหารและบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ได้พบปะประชุมร่วมกับบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี มีนายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการมอบโยบายจากอธิการบดี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี  

 

 

                                                                                            ดาวน์โหลดจดหมายข่าว   

                                                                                            

 

ภาพ : พรชัย ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

                                    300 ครั้ง