Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคความรู้เบื้องต้นและการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง

                                                

                                             

โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคความรู้เบื้องต้นและการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง

         เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรเทคนิคความรู้เบื้องต้นและการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ และผู้ที่สนใจจากภายนอก เข้าร่วมอบรม  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคความรู้เบื้องต้นและการซ่อมบำรุงรักษารักษาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นายกรันต์ สรหงส์ และ นายพรชัย จันทร์น้อย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี   

    ภาพ: เบ็ญจวรรณ์/พงษ์พันธุ์ เรียบเรียง: เบ็ญจวรรณ์ จัดทำ: เบ็ญจวรรณ์ บรรณาธิการ: จุรีพร





ผู้เขียน : เบ็ญจวรรณ์
เผยแพร่เมื่อ 22 มี.ค. 2567


71 ครั้ง