Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ

โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ

                                    

                                    

               ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้เข้าร่วมโครงการแนวทางจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน” แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

                    ภาพ : อภิเษก  ข้อมูล : อภิเษก  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

 

 

 344 ครั้ง