Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์

โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์  

    

  

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ โดยมี ดร.ณรงศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมทำบุญ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน (เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย)  ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

   ดาวน์โหลดจดหมายข่าว 

                                 

                          

                                                                 ภาพ : พรชัย ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

                                                                     331 ครั้ง