Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads”

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads”  

 

                                               

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล  รองผู้อำนวยการ สำนัก    วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ   หลักสูตร”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads” เพื่อให้บุคลการผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ      การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook เบื้องต้น โดยมี นายกรันต์ สรหงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”การสร้างเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ และนางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”การยิง Facebook Ads เพื่อประชาสัมพันธ์” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

                                                          ภาพ : กรันต์/พรชัย ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

       91 ครั้ง