Email: arit@rmutsb.ac.th

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การเรียนรู้ Microsoft Form

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การเรียนรู้ Microsoft Form 

     

                   

              เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและ       การทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร “การเรียนรู้ Microsoft Form” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft form ได้ โดยมี นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง และนายพรชัย จันทร์น้อย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : กรันต์/เบ็ญจวรรณ์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง :เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์283 ครั้ง