Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC)

โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC)

          วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -16.30 น. งานวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตน์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ และนางสาววนิดา ขันธเนตร ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นวิทยากร โดยมีบรรณารักษ์ และบุคลากรงานวิทยบริการ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่เข้าร่วมอบรม ออนไลน์ผ่านระบบ google meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ส้มลิ้ม ข้อมูล : ศิริลักษณ์ เรียบเรียง : รัชตะ จัดท า : รัชตะ บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์

 

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 22 ธ.ค. 2564


573 ครั้ง