Email: arit@rmutsb.ac.th

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

  

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

         ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง กรรมการ และอาจารย์ธานี สมวงศ์ กรรมการ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ :  สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ค. 2564


732 ครั้ง