เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการค้นหาข้อมูล : academic
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัย ศูนย์นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ TDC | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
E-book ทรัพยากรสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แบบสำรวจความต้องการและรายชื่อหนังสือ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดหมวดหมู่หนังสือ E-Book ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมออกร้านหนังสือ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการเขียนบรรณานุกรรม และการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สุพรรณบุรี       | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การใช้งานแอพพลิเคชั่น RUS Library | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานวิทยบริการ ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 1 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 2 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1/2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 699 ปี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "นักปฏิรูปการ เรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว" (Agile library: the adaptive learning agent) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช” | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือ ตำราวิชาการฯ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัล โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 19 ปี | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2567 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวส. 9 ราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7) | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EMERALD เพื่อการสืบค้นและแนะนำการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
เดินหน้ายกระดับการทำงานของห้องสมุดให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
เดินหน้ายกระดับการทำงานของห้องสมุดให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม AI for Education by Microsoft | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัลครั้งที่ 1/2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 (TLC 36) | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ