Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2564

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2564

               เมื่อวันจันทร์ที่28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานการจัดประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2564 พร้อมด้วยนางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้างานงานวิทยบริการ และบุคลากรงานวิทยบริการทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet       

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์529 ครั้ง