Email: arit@rmutsb.ac.th

งานวิทยบริการ ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

งานวิทยบริการ ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.งานวิทยบริการ ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงานประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล ประธานซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

         

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์479 ครั้ง