Email: arit@rmutsb.ac.th

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "นักปฏิรูปการ เรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว" (Agile library: the adaptive learning agent)

 

 

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "นักปฏิรูปการ
เรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว" (Agile library: the adaptive learning agent)

            นางสาวกชชพัศ บัวลอย บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสายพิณ เข็มปัญญา บรรณารักษ์ และนางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย บรรณารักษ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว" (Agile library: the adaptive learning agent) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของเครือข่ายห้องสมุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์ นักสารสนเทศและสายงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ อาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ส้มลิ้ม  ข้อมูล : ส้มลิ้ม  เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ160 ครั้ง