Email: arit@rmutsb.ac.th

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563

             เมื่อจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564  เวลา 9.00 -10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานซ้อมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมี บรรณารักษณ์บุคลากรงานวิทยบริการ 3 ท่าน เข้าร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี คือ 1.นางสาววนิดา ขันธเนตร 2.นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล และ 3.นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย ในหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี “การให้บริการยืมข้ามห้องสมุด ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ” รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet                                        

                                                                                                        

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์499 ครั้ง