Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานในส่วนงานวิทยบริการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว  จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์

เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ย. 2564


580 ครั้ง