Email: arit@rmutsb.ac.th

รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก

รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิได้มอบเกียรติบัตร ผู้มีผลงานที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายนาม นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล ได้รับมอบเกียรติบัตร ในชื่อผลงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ณ ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบุรณมงคล (อาคาร 32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว  จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์498 ครั้ง