Email: arit@rmutsb.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

              เมื่อวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขวัญใจศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2563  มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นายวิทยา ปานเพชร

รางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้แก่ นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา

รางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้แก่ นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร

รางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ นนทบุรี ได้แก่ นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์

รางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ สุพรรณบุรี ได้แก่ นางสาววารณี เสือเมือง

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : มุทิตา  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ค. 2564


888 ครั้ง